Close

Tài Liệu

25/10/2016

So sánh chi phí xây dựng giữa gạch LBS và gạch nung

Diện tích tường: 500m2

Chiều dày tường : 100

TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH NUNG

Số lượng Đơn giá Thành tiền
Số lượng gạch (m3) 40 1,302,000 52,080,000
Vữa xây(dày 10mm) 12,796 3,400 43,506,400
Vữa tô(dày 10 mm) tô 2 mặt 17,000 3,700 62,900,000
Nhân công xây(ngày) 42 350,000 14,700,000
Nhân công tô(ngày) 20 350,000 7,000,000
Tổng 180,186,400

TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH LBS

Số lượng Đơn giá Thành tiền
Số lượng gạch (m3) 50 1,333,000 66,650,000
Vữa xây(dày 5mm) 2,390 3,400 8,126,000
Vữa tô(dày 10 mm) tô 2 mặt 17,000 3,700 62,900,000
Nhân công xây(ngày) 20 350,000 7000,,000
Nhân công tô(ngày) 20 350,000 7,000,000
Tổng 151,676,000

=> Tổng chi phí xây dựng 500 m2  tường bằng gạch LBS tiết kiệm hơn so với gạch thường, số tiền tiết kiệm là (180,186,400-151,676,000)=28,510,400 VND

Tài Liệu Related