Close

29/08/2016

Dự toán chi phí xây tường 100,200

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬT LIỆU TƯỜNG 200
DIỆN TÍCH TƯỜNG XÂY CHIỀU DÀY TƯỜNG GẠCH
500 0.2 ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
SỐ M3 GẠCH 100 1333000 133.300.000
SỐ PALLET GẠCH (1 pallet = 1,575 m3) 63.49
SỐ Kg VỮA XÂY (25 Kg/ bao) 3000.0 3400 10.200.000
SỐ Kg VỮA TÔ 2 mặt 10 mm (25Kg / bao) 10800 3700 39.960.000
NHÂN CÔNG TÔ 25 350000 8.750.000
NHÂN CÔNG XÂY 38.46 350000 13.461.358
VẬT TƯ PHỊ THÊM 5% 5%
TỔNG 205.671.358
Hai trăm lẽ năm triệu sáu trăm bãy mươi mốt ngản ba trăm năm mươi tám đồng

 

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬT LIỆU TƯỜNG 100
DIỆN TÍCH TƯỜNG XÂY CHIỀU DÀY TƯỜNG GẠCH
500 0.1 ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
SỐ M3 GẠCH 50 1333000 66.650.000
SỐ PALLET GẠCH (1 pallet = 1,575 m3) 31.75 31.847
SỐ Kg VỮA XÂY (25 Kg/ bao) 2000.0 3400 6.800.000
SỐ Kg VỮA TÔ 2 mặt 10 mm (25Kg / bao) 10800 3700 39.960.000
NHÂN CÔNG TÔ 25 350000 8.750.000
NHÂN CÔNG XÂY 38.46 350000 13.461.358
VẬT TƯ PHỊ THÊM 5% 5%
TỔNG 135.621.538
Một trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi mốt ngàn năm trăm ba mươi tám đồng
Sản Phẩm Related